<?php echo do_shortcode(‘

‘); ?>

<?php echo do_shortcode(‘

‘); ?>

<?php echo do_shortcode(‘

‘); ?>